مکتب رئالیسم

واقعیت (حقیقت آنچه که هست و وجود دارد)

مکتب رئالیسم

واقعیت (حقیقت آنچه که هست و وجود دارد)

مکتب رئالیسم
آخرین نظرات

توجیه علمی حجاب موی سر در علوم تجربی (قسمت دوم)

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۶:۰۹ ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

 

آیا حجاب موی سر توجیه علمی دارد؟

قسمت دوم

 

[ادامه بررسی متن مقاله «تکامل موهای بلند سر در انسانها»]

 

This intensification of sexual selection would have caused head hair to lengthen primarily in women and secondarily in men. Most societies consider a greater amount of head hair to be an appropriate female trait (Synnott, 1987). Even in naturally shorter-haired New Guineans, the scalp hairs of women display a higher mean diameter and hence more volume (Walsh & Chapman, 1966). Thus, even from the outset of this evolutionary trajectory, there was a tendency to associate longer head hair with femininity, and this perceptual bias would have influenced men in their choice of mates.

این تشدید انتخاب جنسی باعث بلند شدن موهای سر در درجه اول در زنان و در درجه دوم در مردان می شد. اکثر جوامع مقدار بیشتری از موهای سر را یک ویژگی مناسب زنانه می دانند. حتی در گینه‌های نو با موهای کوتاه‌تر، موهای سر زنان دارای قطر متوسط ​​بالاتر و در نتیجه حجم بیشتری هستند. بنابراین، حتی از ابتدای این سیر تکاملی، تمایلی به مرتبط کردن موهای بلند سر با زنانگی وجود داشت و این تمایل یکطرفه ادراکی بر مردان در انتخاب همسر تأثیر می‌گذاشت.

متن فوق دو نکته مهم داشت:

اول آنکه در کل متن جذابیت جنسی داشتن موی سر زنان امری بدیهی بوده و صرفا بدنبال چرایی آن است [چرایی بلند شدن و... که یکی از احتمالاتش میشود انتخاب جنسی، یعنی انتخاب جنسی را هم قبول نکنیم باز هم جذابیت جنسی داشتن موی زن مشهود است که در این مقاله از همان بعنوان یکی از دلایل در تأیید انتخاب جنسی استفاده میکند].

دوم آنکه باز هم در مبحث جذابیت جنسی عنوان میکند در درجه اول زنان و سپس از مردان سخن میگوید [یعنی اهمیت و جذابیت جنسی موی سر در درجه اول برای زنان هست و به طبع نمیتوان در هر دو جنس ولو یک درصد جذابیت موی سر را برای جنس مخالف یکسان دانست] باز در ادامه هم به صراحت بیان میکند که موی بلند سر یک ویژگی زنانه خوانده میشده که در انتخاب همسر و تأثیر گذاشتن روی ادراک جنس مخالف تأثیر داشته است [در اینجا هم از تأثیر مهم موی سر در تحریک و جذب جنس مخالف سخن میگوید].

 

5. Sexual Selection in Northern Eurasia

To recapitulate, polygyny decreased and male mortality increased among early modern humans along a south- to-north gradient with an end point in northern Eurasia, where women had the fewest opportunities for food gathering and men the longest hunting distances. It is under such conditions that sexual selection of women is at a maximum.

This end point, however, did not remain unchanged during the time of early modern humans. As the climate deteriorated after 30,000 BP, much of northern Eurasia became open steppe-tundra, and the dynamics of sexual selection changed accordingly.

The pressure of sexual selection thus varied in intensity not only over space but also over time. Early northern Eurasians seem to have undergone two phases of intensity: an initial, moderate phase and a second, stronger one [= Initial Phase of Sexual Selection (after 40,000 BP), Second Phase of Sexual Selection (after 25,000 BP)].

5. انتخاب جنسی در شمال اوراسیا

به طور خلاصه، تعدد زوجات کاهش یافته و مرگ و میر مردان در میان انسان های مدرن اولیه در امتداد شیب جنوب به شمال با نقطه پایانی در شمال اوراسیا افزایش یافته است، جایی که زنان کمترین فرصت را برای جمع آوری غذا و مردان طولانی ترین مسافت شکار را داشتند. در چنین شرایطی است که انتخاب جنسی زنان حداکثر است.

با این حال، این نقطه پایانی در زمان انسان های اولیه مدرن بدون تغییر باقی نماند. با بدتر شدن آب و هوا پس از 30000 BP، بخش اعظم شمال اوراسیا تبدیل به استپ تاندرای باز شد و دینامیک انتخاب جنسی بر این اساس تغییر کرد.

بنابراین فشار انتخاب جنسی نه تنها در مکان بلکه در طول زمان نیز از نظر شدت متفاوت بود. به نظر می رسد اوراسیاهای اولیه شمالی دو مرحله از شدت را پشت سر گذاشته اند: مرحله اولیه، متوسط ​​و مرحله دوم، قوی تر [مرحله اول بعد از 50 هزار سال و مرحله دوم بعد از 25 هزار سال].

 

... 6. Conclusion

Human head hair begs to be explained. On the one hand, it can reach extreme lengths unlike anything in other primates. On the other hand, this lengthiness is not universal even within our young species and thus seems to be recent. The selection pressure must have therefore been very strong.

The most promising explanation is sexual selection, but not as originally proposed by Darwin. Sexual selection has varied within our species not because it has been guided by different standards of beauty but rather because it has varied in intensity. In the tropical zone, it was weak and focused more on men than on women. As humans spread north, the dynamics of sexual selection changed as fewer men became available for mating, partly because men could less easily afford polygyny and partly because women began to outnumber men through sex differences in mortality.

Thus, colder climates did drive the evolution of longer head hair, but indirectly through an intensification of sexual selection of women. Long head hair seems to be an ornamental female trait that developed through a selection pressure that acted primarily on women and then secondarily spilled over onto men.

Also begging to be explained is another aspect of human head hair: its length and silkiness began as infant traits. There seems in fact to be a pattern of visible infant traits being “borrowed” by adult women under the pressure of sexual selection. Such traits attract the interest of adults while stimulating feelings of nurturance and protection. This is a useful behavioral response not only for infants but also for adult women when competing for attention from prospective mates.

Evolutionary psychologists may reply that sexual selection favors only those traits that provide information on female health and fertility. This view ignores the possibility of manipulation of one sex by the other. Sexual selection, like natural selection, will favor anything that evokes interest from the opposite sex, as long as this interest is sufficiently positive and favorable.

6. نتیجه گیری

موهای سر انسان توضیح می دهد از یک طرف، بر خلاف سایر پستانداران، می تواند به طول های بسیار زیاد برسد. از سوی دیگر، این طولانی بودن حتی در گونه های جوان ما هم جهانی نیست و بنابراین به نظر می رسد که متأخر باشد. بنابراین فشار انتخاب [جنسی] باید بسیار قوی بوده باشد.

امیدوارکننده ترین توضیح، انتخاب جنسی است، اما نه آن گونه که داروین در ابتدا پیشنهاد کرده بود. انتخاب جنسی در گونه ما متفاوت بوده است نه به این دلیل که توسط استاندارد های زیبایی متفاوت هدایت شده است، بلکه به این دلیل که شدت آن متفاوت بوده است. در منطقه گرمسیری، ضعیف بود و بیشتر روی مردان متمرکز بود تا زنان. با گسترش انسان به شمال، پویایی انتخاب جنسی تغییر کرد زیرا مردان کمتری برای جفت‌گیری در دسترس قرار گرفتند، تا حدی به این دلیل که مردان به راحتی نمی‌توانستند چند همسری را تحمل کنند و تا حدودی به این دلیل که تعداد زنان از طریق تفاوت‌های جنسیتی در مرگ و میر از مردان پیشی گرفت.

بنابراین، آب و هوای سردتر باعث تکامل موهای سر بلندتر شد، اما به طور غیرمستقیم از طریق تشدید انتخاب جنسی زنان. به نظر می رسد موهای سر بلند یک ویژگی زینتی زنانه است که از طریق فشار انتخابی که عمدتاً روی زنان تأثیر می گذارد و سپس به طور ثانویه روی مردان می ریزد، ایجاد می شود.

همچنین جنبه دیگری از موی سر انسان قابل توضیح است: بلندی و ابریشمی بودن آن از صفات نوزادی شروع شد. به نظر می رسد در واقع الگویی از ویژگی های قابل مشاهده نوزاد وجود دارد که توسط زنان بالغ تحت فشار انتخاب جنسی "قرض گرفته شده اند". چنین ویژگی هایی علاقه بزرگسالان را به خود جلب می کند و در عین حال احساسات مراقبت و محافظت را تحریک می کند. این یک واکنش رفتاری مفید نه تنها برای نوزادان، بلکه برای زنان بزرگسال در هنگام رقابت برای جلب توجه همسران آینده است.

روانشناسان تکاملی ممکن است پاسخ دهند که انتخاب جنسی تنها به نفع آن صفاتی است که اطلاعاتی در مورد سلامت و باروری زنان ارائه می دهد. این دیدگاه امکان دستکاری یک جنس توسط جنس دیگر را نادیده می گیرد. انتخاب جنسی، مانند انتخاب طبیعی، به نفع هر چیزی است که جنس مخالف را برانگیزد، تا زمانی که این علاقه به اندازه کافی مثبت و مطلوب باشد.

 

جدای از نکاتی که در حین متن بدان اشاره کردیم و در این قسمت هم بود نکته دیگری که به چشم میخورد این است که به صراحت عنوان میشود آن زمانی که انتخاب جنسی بر روی مردان بود خبری هم از موی سر بلند نبوده است ولی وقتی فشار انتخاب جنسی بر روی زنان بیشتر متمرکز شد موی سر هم بعنوان یک جذابیت جنسی بصری بلند شد. جایگاه موی زن در نظریه فرگشت بعنوان یک جذابیت جنسی تحریک کننده و جذب کننده مردان غیر قابل انکار است.

 

یکی از مواردی که اینجا مورد بررسی قرار میگیرد در مبحث سلبریتی ها بخوبی خودش را نشان میدهد، ما در میان مردان سلبریتی های محبوبی همچون «وین دیزل، جیسون استاتهام و دوئین جانسون» داریم که با وجود نبود مو جز سلبریتی های مشهور و محبوب هستند ولی عکسش در رابطه با زنان صادق نیست [عنوان نکنید چون ریزش مو در مردان بیشتر هست پس طبیعیه، خیر، ریزش مو در زنان هم داریم منتهای مراتب مو برای زنان اهمیت بسیار بیشتری دارد وگرنه کاشتن مو یا... هم برای سلبریتی های مرد هست لکن وقتی بطور واضح ارزش و جذابیت جنسی مو در هر دو جنس یکسان نیست بنابراین شاهد کمتر اهمیت داشتن مو بطور نسبی در مردان سلبریتی هستیم]. 

همچنین میتوان به شان کانری اشاره کرد، بازیگر مشهوری که در نظرسنجی سالانهٔ Q survey در سال ۲۰۱۳ در حالیکه وسط سرش طاس بود به عنوان محبوب‌ترین بازیگر انگلیسی در آمریکا شناخته شد (1) ولی حتی یک مورد مشابه در میان زنان نداریم.

 

در پایان توجه شما را به نتایج نظر سنجی برند «Pantene» پنتن در سال 2011 جلب میکنیم که توسط رسانه PWR New Media منتشر شد:

New Pantene Survey Exposes Men’s True Feelings About Women’s Hair


... 1. The First Things Men Notice About Women

74% of men indicated that they notice women because of their hair and 44% of men surveyed said that hair is the first thing they notice about a woman, more than her clothes (26%), legs (25%), or make-up (4%).

2. The Key Elements of Attracting the Opposite Sex

Most men surveyed would be more likely to approach a woman at a bar with great hair than a woman wearing a low-cut shirt. 82% of men indicated that sexy hair is a key element to a woman’s overall sex appeal.
 

Steve Ward Says:
Anyone can wear a low-cut blouse, but not everyone can have great hair. These results prove that women can actually use their hair styles as a tool to attract men.

 

... 60% of men surveyed say they would rather date a woman with great hair than a woman with big breasts and 78% of men surveyed consider healthy hair to be a turn-on.

 

The Pantene survey revealed that healthy hair is one of the most appealing characteristics of women, but has hair always been a trigger of appeal to men?

Cultural anthropologist and author of “The Evolution of Male Grooming: From Cleanliness to Godliness,” Dr. Jeff Salz, knows a thing or two about the rules of attraction. In fact, through his research Dr. Salz found that attraction to women with healthy hair has been around since the beginning of time:

“Men and women are biologically pre-disposed to procreate, and to select mates on an innate and objective basis of increasing the odds of continuing the species. A principle determinant of female attractiveness – a feature that displays good health and fitness for reproduction – is hair.”

It is clear, through Dr. Salz’s in-depth research, in diverse cultures women with long, healthy looking hair appear more attractive to the opposite sex:

“Women with long hair appear more beautiful as the ability to grow long healthy looking hair is an indication of not only health but of the ‘continuous health’ of the individual growing it.”

 

نظرسنجی جدید پنتن احساسات واقعی مردان را در مورد موهای زنان آشکار می کند
 
1. اولین چیزهایی که مردان در مورد زنان به آن توجه می کنند
 
74 درصد از مردان اظهار داشتند که به دلیل موهایشان به زنان توجه می کنند و 44 درصد از مردان مورد بررسی گفتند که موها اولین چیزی است که در مورد یک زن بیشتر از لباس (26٪)، پاها (25٪) یا آرایش او توجه می کنند. افزایش (4%).
 
2. عناصر کلیدی جذب جنس مخالف
 
بیشتر مردانی که مورد بررسی قرار گرفتند، بیشتر از زنی که پیراهن کوتاه می‌پوشد، به زنی با موهای زیبا نزدیک می‌شوند. 82 درصد از مردان اظهار داشتند که موهای سکسی یک عنصر کلیدی برای جذابیت کلی زنان است.
 
استیو وارد می گوید: هر کسی می تواند یک بلوز کوتاه بپوشد، اما همه نمی توانند موهای عالی داشته باشند. این نتایج ثابت می کند که زنان در واقع می توانند از مدل موهای خود به عنوان ابزاری برای جذب مردان استفاده کنند.
 
... 60 درصد از مردانی که در این نظرسنجی شرکت کردند می‌گویند که ترجیح می‌دهند با زنی با موهای پرپشت به جای زنی با سینه‌ های بزرگ قرار بگذارند و 78 درصد از مردان بررسی‌ شده موهای سالم را به‌عنوان یک تغییر در نظر می‌گیرند.
 
نظرسنجی Pantene نشان داد که موهای سالم یکی از جذاب ترین ویژگی های زنان است، اما آیا مو همیشه محرک جذابیت برای مردان بوده است؟
 
دکتر جف سالز، انسان شناس فرهنگی و نویسنده کتاب «تکامل آراستگی مردانه: از پاکیزگی تا خدا پرستی»، یکی دو چیز در مورد قوانین جذب می داند. در واقع، دکتر سالز از طریق تحقیقات خود دریافت که جذب زنان با موهای سالم از ابتدا وجود داشته است:
 
«مردان و زنان از نظر بیولوژیکی مستعد تولید مثل و انتخاب جفت بر مبنای ذاتی و عینی هستند تا شانس ادامه گونه را افزایش دهند. یک عامل اصلی تعیین کننده جذابیت زنان - ویژگی که سلامت و تناسب اندام را برای تولید مثل نشان می دهد - مو است.
 
واضح است که از طریق تحقیقات عمیق دکتر سالز، در فرهنگ های مختلف، زنان با موهای بلند و سالم برای جنس مخالف جذاب تر به نظر می رسند: خانم‌هایی که موهای بلند دارند زیباتر به نظر می‌رسند، زیرا توانایی رشد موهای بلند و سالم نه تنها نشان‌دهنده سلامتی، بلکه «سلامت مداوم» فردی است که آن‌ها را رشد می‌دهد.» (2).
 
و اما بد نیست اشاره ای بکنیم به برخی از نتایج این نظر سنجی:
 
 87% of men surveyed indicated that a woman's hair is important when evaluating her overall appearance
 
82% of men surveyed indicated sexy hair is a key element to a woman’s overall sex appeal
 
 80% of men surveyed indicated they considered it a turn-off if a woman has unhealthy hair
 
Men surveyed described women with shiny and healthy hair as being attractive (78%), healthy (69%), and sexy (65%)
 
74% of men surveyed indicated that they notice women because of their hair
 
70% of men surveyed admitted that women should put more effort/time into making their hair look nice
 
87 درصد از مردانی که مورد بررسی قرار گرفتند نشان دادند که موهای یک زن هنگام ارزیابی ظاهر کلی او مهم است.
 
82 درصد از مردانی که مورد بررسی قرار گرفتند اظهار داشتند که موهای سکسی یک عنصر کلیدی برای جذابیت کلی زنان است.
 
80 درصد از مردانی که در نظرسنجی مورد بررسی قرار گرفتند اظهار داشتند که اگر یک زن موهای ناسالم داشته باشد، آن را غیرفعال می‌دانند.
 
مردانی که مورد بررسی قرار گرفتند، زنان با موهای براق و سالم را جذاب (78%)، سالم (69%) و سکسی (65%) توصیف کردند.
 
74 درصد از مردان مورد بررسی نشان دادند که به دلیل موهایشان متوجه زنان می شوند.
 
70 درصد از مردان مورد بررسی اعتراف کردند که زنان باید تلاش/زمان بیشتری را صرف زیبایی موهای خود کنند (3).
 
 
اشکال:
برند پنتن یک برند فعال در زمینه محصولات آرایشی و بهداشتی مرتبط با مو هست و این نظر سنجی معتبر نیست.

 

پاسخ:

 

اولاً محض اطلاع این برند یک برند گمنام و بی نام و نشان نیست و نظر سنجی آن هم بعنوان مثال یک نظر سنجی اینستاگرامی یا... [بی اعتبار] نبوده بلکه از داوطلبین به روش های معمول نظر سنجی بعمل آمده [پرسشنامه یا...] اگر شبهه انداز سواد دارد و راست میگوید اصل نظر سنجی را با استناد به سندی زیر سؤال ببرد.

 

ثانیاً ما این همه رفرنس در تأیید جذابیت جنسی زیاد موی زن گذاشتیم این نظر سنجی هم در راستای همان هاست فلذا وقتی دست شبهه انداز از سند و مدرک خالیست بهتر میباشد ادعای دروغ نکند.

 

ثالثاً در متن منتشر شده از دو نفر دیگر نیز نقل قول شده که بهیچ وجه نتایج نظر سنجی را زیر سؤال نبردند.

 

رابعاً آیا با همین اعتبار [نظر سنجی صحیح برگذار شده توسط یک برند معتبر که توسط یک رسانه منتشر شود] نظر سنجی هست که با آمار مشابه منتها از جذابیت موی مردان برای زنان حرف بزند؟ خیر؟!! پس سکوت بهترین کار برای منتقد بیسواد ماست.
 
 
اگرچه دیگر جای هیچ شک و شبهه ای در تأیید سخنان ما باقی نمی ماند اما اگر به سند معتبر دیگری نیز بر بخوریم آنرا فقط به سبب مطالعه بیشتر ذیل همین پست اضافه خواهیم کرد.
 
[پایان قسمت دوم مقاله]

..................................................................................................................................................

پی نوشت

 

1. https://www.theguardian.com/film/2013/oct/28/sean-connery-poll-favourite-british-actor

2. https://www.pwrnewmedia.com/2011/pantene/survey/

3. https://www.pwrnewmedia.com/2011/pantene/survey/downloads/Survey_Results.pdf

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی